+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Oferta

PROJEKTY DROGOWE

 • Projekty dróg, ulic i skrzyżowań wszystkich klas
 • Projekty parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych
 • Projekty placów i doków: manewrowych, rozładunkowych, przeładunkowych i składowiskowych
 • Projekty stacji paliw
 • Projekty zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Projekty chodników i ścieżek rowerowych
 • Projekty obiektów inżynierskich w zakresie drogowym: mosty, wiadukty, przepusty
 • Projekty wzmocnienia istniejących nawierzchni drogowych
 • Projekty w zakresie robót towarzyszących robotom drogowym
 • Analizy przejezdności (badanie trajektorii ruchu pojazdów)
 • Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu
 • Projekty poprawy BRD, uspokojenia ruchu
 • Pomiary i prognozy ruchu

PROJEKTY BRANŻOWE:

 • Projekty odwodnienia dróg i ulic
 • Projekty oświetlenia dróg i ulic
 • Projekty budowy sieci oraz usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej w zakresie sieci: telekomunikacyjnej, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji        i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Projekty sygnalizacji świetlnej
 • Projekty obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, przepusty

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI I UZGODNIEŃ NIEZBĘDNYCH W PROCESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI:

 • Aktualizacja mapy do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych pomiarów wysokościowych terenu
 • Badanie geotechniczne istniejącego podłoża gruntowego wraz z oceną nośności
 • Badania nośności istniejących nawierzchni
 • Projekty koncepcyjne wraz z analizą wariantów
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji                  o warunkach zabudowy
 • Inwentaryzacja zieleni zlokalizowanej w pasie drogowym i uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów
 • Przygotowanie wniosku i karty informacyjnej (lub raportu dla inwestycji, które tego wymagają) i uzyskanie decyzji       o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Wystąpienie o warunki techniczne do Gestorów sieci, opracowanie projektów, uzgodnienie projektów oraz uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • Dla zjazdów z dróg publicznych uzyskanie decyzji o zgodzie na lokalizację zjazdu oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu wraz z organizacja ruchu z Zarządcą drogi
 • Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza ze wszystkimi elementami projektu
 • Projekt podziału nieruchomości
 • Dla dróg publicznych – przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji          w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.)
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze z możliwością wykonania etapów budowy

MATERIAŁY PRZETARGOWE

 • Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych